Popular Posts

Tuesday, July 21, 2015

Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về Từ Bi ở Anaheim, California, USAOn Friday, July 17, 2015 12:24 PM, kim vo <> wrote:                                                                                                         

Hi ngh  thượng  đnh toàn cu v T Bi  Anaheim, California, USA

Photo/Tenzin Choejor/OHHDL (dalailama.com)                                                    

Hân Hoan Chúc Mừng Sinh Nhật Thứ 80 - Đức Đạt Lai Lạt Ma .
 
2015-07-05-LA-G01
Đ Đ t Lai L t Ma  đ ế n Honda Center v à o ng à đ u ti ê n c a H i Ngh  Th ượ ng  Đ nh To à n C u v  T  Bi t i Anaheim, California  July 5, 2015

2015-07-05-LA-G02
Đ Đ t Lai L t Ma v i Th  Tr ưở ng th à nh ph  Anaheim Tom Tait trong b đ i m t â m t i Honda Center vào ngày đ u ti ê n c a H i Ngh  Th ượ ng  Đ nh To à n C u v  T  Bi t i Anaheim, California July 5, 2015.
 
          2015-07-05-LA-G03
Đ Đ t Lai L t Ma nh ì n kh á ch đ ế n tham d   đ ng tr ê n 18.000 ng ườ đ  m ng sinh nh t ng à i v à o ngày đ u ti ê n c a H i Ngh  Th ượ ng  Đ nh To à n C u v  T  Bi t i Honda Center Anaheim, California July 5, 2015.

           2015-07-05-LA-G04
Đ Đ t Lai L t Ma chi ê m ng ưỡ ng chi ế c b á nh sinh nh t l n d à nh t ng ng à i trong l  k ni m sinh nh t th  80 t i Trung t â m Honda t i Anaheim, California, M  v à o ng à y 05 Tháng B y, 2015. 

2015-07-05-LA-G05
Quang c nh c a h ơ n 18.000 ng ườ i tham d Đ Đ t Lai L t Ma n ó i chuy n v à  ng à y sinh nh t l n th  80 c a ng à i t i Trung t â m Honda v à o ng à đ u ti ê n c a H i ngh th ượ ng  đ nh toàn c u v  T  Bi   Anaheim, California, M  v à o ng à y 05 th á ng 7 n ă m 2015.
 
2015-07-05-LA-G06
Đ Đ t Lai L t Ma tr  l i c á c c â u h i c a kh á n gi  trong su t bu i n ó i chuy n v à o ng à đ u tiên c a H i ngh  th ượ ng  đ nh to à n c u v  T  Bi t i Trung t â m Honda  Anaheim, California, USA, ngày 05 tháng b y n ă m 2015.

             2015-07-05-LA-G07
Đ Đ t Lai L t Ma c m chi ế c ch ì a kh ó a c a th à nh ph  Garden Grove do Th  tr ưở ng B o Nguy n trong m t ch ươ ng tr ì nh tuyên b  Garden Grove l à  m t th à nh ph  c a T Bi t  ch c t i h i tr ườ ng Hyatt Hotel, Anaheim, California, M  v à o chi u ng à y 05 th á ng b y năm 2015. (Khi th  tr ưở ng th à nh ph  Garden Grove t ng ng à i chi ế c ch ì a kh ó a th à nh ph , ng à i tr  l i: "Ah, và t  bi l à  ch ì a khóa đ  m  c a n i t â m an b ì nh.")
 
2015-07-05-LA-G08
Th  tr ưở ng thành ph  Westminster Tr í  T  (L) v à   Đ Đ t Lai L t Ma trong m t ch ươ ng tr ì nh tuyên b  Westminster l à  th à nh ph  c a T  Bi t   đ ượ c ch c t i Hyatt Hotel, Anaheim, California, USA, chi u ng à y 05 th á ng 7 n ă m 2015.

2015-07-05-LA-G09
Các khán gi  nghe Đ Đ t Lai L t Ma n ó i chuy n trong m t ch ươ ng tr ì nh tuy ê n b Westminster và Garden Grove là 'Các thành ph  c a T  Bi' t  ch c t i Hyatt Hotel, Anaheim, California, USA, ngày 05 tháng 7 năm 2015.

2015-07-05-LA-G10
Đ Đ t Lai L t Ma tr  l i các câu h i t  c ô  Ann Curry n  d n ch ươ ng tr ì nh truy n h ì nh ABC News trong m t bu i h p m ă n s á ng t i Trung t â m Honda v à o bu i s á ng ng à đ u tiên c a H i ngh  th ượ ng  đ nh to à n c u v  T  Bi   Anaheim, California, USA, ngày 05 Tháng 7 năm 2015

           http://thuvienhoasen.org/images/file/yFqbbxuG0ggBAK5s/2015-07-05-la-g11.jpg
Ven. Tenzin Dhonden, ng ườ i s á ng l p t  ch c phi l i nhu n B n b è  -- .


__._,_.___

Posted by: Khai Vo 

Featured Post

Lich sử về cầu Tràng Tiền và dân Huế phải hãnh diện với cây cầu Tràng Tiền là đúng quá

1- Thương Về Miền Trung - Cẩm Ly ...

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List