Popular Posts

Tuesday, March 1, 2016

Thượng Tọa Thích Thông Lai.....Tu như Thầy Lai mới là tu.


From: 'Truong Vu' via 1 DĐKT <
Sent: Monday, February 29, 2016 12:26 PM
Subject: 1 DĐKTTG Fw: Fwd: [ChinhNghiaViet] Thượng Tọa Thích Thông Lai.....Tu như Thầy Lai mới là tu.


Trong khi chùa chiền mọc lên như nấm dại mùa mưa dầm,
Ít người dám bộc bạch, thẳng thắn không bao che, dấu diếm như thầy Thích Thông Lai này.
Nếu chùa nào cũng bạch hóa, công khai như thầy thì VC hết đường chui nhủi. Phật tử không bị nhầm lẫn, cúng dường cho bọn ma tăng, quỷ dữ VC.

  VHT
On Monday, February 29, 2016 3:31 AM, Nguyen Tri <> wrote:

   Lênh đênh qua cửa Thần Phù
   Khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm
  
  Quý vị thấy Thượng Toạ Thông Lai ra sao? 


NVT

 https://youtu.be/LR-uVnKYdy8

Sent from my iPad

Begin forwarded message:
From: "'Patrick Willay' <
Date: February 28, 2016 at 12:04:12 PM PST
To: ChinhNghiaViet
Subject: [ChinhNghiaViet] Thượng Tọa Thích Thông Lai.....Tu như Thầy Lai mới là tu.
Reply-To: ChinhNghiaViet

__._,_.___

Posted by: <vneagle_1

Featured Post

KHI NHỮNG CÂY BÚT ĐÃ KHÔ MỰC

Bài viết của  TNHH rất  được. Thực ra những  cây  bút  gọi  là khó mục chẳng  hiểu  gì  cả  và lại vì thích làm  chuyện  khác  người hoặc vì...

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List