Popular Posts

Wednesday, March 13, 2013

HỒI KÝ TÔI PHẢI SỐNG CỦA LINH MỤC NGUYỄN HỮU LỄ

Audio Book:  THIÊN HỒI KÝ THÉP ĐEN CỦA ĐẶNG CHÍ BÌNH


 

HỒI KÝ TÔI PHẢI SỐNG CỦA LINH MỤC NGUYỄN HỮU LỄHỒI KÝ TÔI PHẢI SỐNG CỦA LINH MỤC NGUYỄN HỮU LỄ
1.   TÔIPHẢI SỐNG – LM NGUYỄN HỮU LỄ - PHẦN 1 VÀ 2


2.
   TÔIPHẢI SỐNG – LM NGUYỄN HỮU LỄ - PHẦN 3 VÀ 4

3.
   TÔIPHẢI SỐNG – LM NGUYỄN HỮU LỄ - PHẦN 5 VÀ 6

4.
   TÔIPHẢI SỐNG – LM NGUYỄN HỮU LỄ - PHẦN 7 VÀ 8

5.
   TÔIPHẢI SỐNG – LM NGUYỄN HỮU LỄ - PHẦN 9 VÀ 10


6.   TÔIPHẢI SỐNG – LM NGUYỄN HỮU LỄ - PHẦN 11 VÀ 12

7.
   TÔIPHẢI SỐNG – LM NGUYỄN HỮU LỄ - PHẦN 13 VÀ 14

8.
   TÔIPHẢI SỐNG – LM NGUYỄN HỮU LỄ - PHẦN 15 VÀ 16

9.
   TÔIPHẢI SỐNG – LM NGUYỄN HỮU LỄ - PHẦN 17 VÀ 18

10.
     TÔI PHẢI SỐNG – LM NGUYỄN HỮU LỄ - PHẦN19 VÀ 20

11.
    TÔI PHẢI SỐNG – LM NGUYỄN HỮU LỄ - PHẦN 21VÀ 22

12.
 TÔI PHẢI SỐNG – LM NGUYỄN HỮU LỄ - PHẦN 23VÀ 24

13.
   TÔI PHẢI SỐNG – LM NGUYỄN HỮU LỄ - PHẦN 25VÀ 26

14.
    TÔI PHẢI SỐNG – LM NGUYỄN HỮU LỄ - PHẦN 27VÀ 28

15.
   TÔI PHẢI SỐNG – LM NGUYỄN HỮU LỄ - PHẦN 29VÀ 30

16.
  TÔI PHẢI SỐNG – LM NGUYỄN HỮU LỄ - PHẦN 31VÀ 32

17.
  TÔI PHẢI SỐNG – LM NGUYỄN HỮU LỄ - PHẦN 33VÀ 34

18.
   TÔI PHẢI SỐNG – LM NGUYỄN HỮU LỄ - PHẦN 35VÀ 36

19.
  TÔI PHẢI SỐNG – LM NGUYỄN HỮU LỄ - PHẦN 37VÀ 38

20.
    TÔI PHẢI SỐNG – LM NGUYỄN HỮU LỄ - PHẦN 39VÀ 40

21.
  TÔI PHẢI SỐNG – LM NGUYỄN HỮU LỄ - PHẦN 41VÀ 42

22.
   TÔI PHẢI SỐNG – LM NGUYỄN HỮU LỄ - PHẦN 43VÀ 44

23.
   TÔI PHẢI SỐNG – LM NGUYỄN HỮU LỄ - PHẦN 45VÀ 46

24.
  TÔI PHẢI SỐNG – LM NGUYỄN HỮU LỄ - PHẦN 47VÀ 48

25.
    TÔI PHẢI SỐNG – LM NGUYỄN HỮU LỄ - PHẦN 49VÀ 50

26.
   PHẦN TỘI ÁC CỦA BÙI ĐÌNH THI

 ĐÊM GIỮA BAN NGÀY - VŨ THƯ HIÊN


Để thấy rõ thêm về bộ mặt thật của Hồ Chí Minh và Tập Đoàn Cộng Sản Việt Nam cũng như để hiểu rõ hơn về sự bịp bợm, mị dân qua cái gọi là GÓP Ý DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 1992 của Bên Thắng Cuộc, kính mời quý vị đọc lại ĐÊM GIỮA BAN NGÀY của VŨ THƯ HIÊN:

 


 


 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Featured Post

KHI NHỮNG CÂY BÚT ĐÃ KHÔ MỰC

Bài viết của  TNHH rất  được. Thực ra những  cây  bút  gọi  là khó mục chẳng  hiểu  gì  cả  và lại vì thích làm  chuyện  khác  người hoặc vì...

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List