Popular Posts

Monday, July 18, 2016

SÁCH XƯA Bạn tôi gửi đến cho tôi một tài liệu mà tôi thấy là hết sức quan trọng và hữu ích: đó là một KHO SÁCH XƯA.

From: Mr King Ta <
Date: 2016-07-13 12:39 GMT-07:00
Subject: SÁCH XƯA-RAT QUY
To: Van Hanh Phung <
Sent from my iPhone

Begin forwarded message:


From: Nguyet Le <
Date: July 11, 2016 9:54:47 PM


SÁCH XƯA

Bạn tôi gửi đến cho tôi một tài liệu mà tôi thấy là hết sức quan trọng và hữu ích: 
đó là một KHO SÁCH XƯA.

Bộ tư liệu nầy gồm có nhiều sách giá trị lịch sử rất cao và thuộc loại quí hiếm, như các quyển " AN NAM CHÍ LƯỢC ", " ĐẠI VIỆT SỬ KÝ TOÀN THƯ ",...

Cho nên tôi thấy rất nên, và cần chuyển đến anh chị và các bạn. Trước nhứt là để cùng nhau lưu trữ tài liệu lịch sử cho mai sau; thứ hai là nếu ai thích thì có thể in ra từ từ mà đọc trong lúc rỗi rãnh làm cho mình ôn lại kiến thức và hiểu thêm những gì trong lịch sử mà mình đã quên hay chưa hiểu; thứ ba là làm nguồn tài liệu để truyền dạy lại cho các cháu nhỏ giúp bọn trẻ ở Mỹ nầy không quên lịch sử Việt Nam.

Bấm ngay chữ " Sách Xưa " thì lần lượt sẽ có các bộ sách hiện lên.


………………………………………………………………
………………………………………………………………
.Featured Post

KHI NHỮNG CÂY BÚT ĐÃ KHÔ MỰC

Bài viết của  TNHH rất  được. Thực ra những  cây  bút  gọi  là khó mục chẳng  hiểu  gì  cả  và lại vì thích làm  chuyện  khác  người hoặc vì...

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List