Popular Posts

Saturday, September 24, 2016

"Lễ Trai Đàn Bạt Độ, chẩn tế cô hồn, bình đẳng giải oan là tà pháp - phi chánh pháp" Xin Quý vị viết một bài: tại sao là tà pháp - phi chánh pháp để mọi người đọc để hiểu rõ hơn.

On Saturday, August 27, 2016 8:31 PM, "'VP. PHAT-HOC TINH-QUANG CANADA' cutranlacdao@yahoo.comLINK:

Lời Nói - Ái Ngữ - Chánh Ngữ - Y Nghĩa Bất Y NgữFRIDAY 2016.8.26
On Friday, August 26, 2016 5:14 PM, Khanh Pham wrote:
 "Lễ Trai Đàn Bạt Độ, chẩn tế cô hồn, bình đẳng giải oan là tà pháp - phi chánh pháp"
Xin Quý vị viết một bài: tại sao là tà pháp - phi chánh pháp để mọi người đọc để hiểu rõ hơn.
 KT Pham

size=3 width="100%" align=center>


SATURDAY 2016.8.27
VP.PHAT-HOC TINH-QUANG CANADA 
nhận được Email trên đây và sẽ đáp ứng theo lời yêu cầu.
Trong khi chờ đợi, 
kính mong quí vị tạm tham khảo các bài đã có 
theo LINK sau đây:
Lễ Trai Đàn Bạt Mạng Chẩn Tế Cô Hồn Là Tà Pháp - không phải Chánh Pháp
Quí Thầy xuất gia dạy Phật tử tại gia tu học thực hành chánh pháp,

sáng suốt, phá bỏ mê tín. 
Gieo nhân tốt - tránh gieo nhân xấu là khi còn sống.
Còn sống nên biết tu tập - nghe kinh kệ - làm lành lánh ác.

Chết rồi ngàn vị sư tụng kinh cho bài vị hay hũ tro hay nắm xương tàn - lợi ích chi?

 
Nên nhớ rằng
Đức Phật còn KHÔNG có năng lực này
các nhà sư cô hồn có thể làm được hay sao? 


cầu cho bảy đời thân nhân có tiền cúng trai đàn, vong linh được siêu hay sao?

Trước điện Phật mọi người đều bình đẳng trong nhân quả. 
Nhà sư 
hay bất cứ giáo phẩm của tất cả mọi tôn giáo trên đời này,

bị bệnh cũng phải uống thuốc, bị bắn cũng chết, làm bậy cũng ở tù, như tất cả mọi người

chứ có linh thiêng, quyền năng gì cao siêu đâu?
Đức Phật còn không có khả năng cứu độ một mạng người khi quả báo đã trổ ra.
Các nhà sư đó có khả năng cứu độ hàng trăm, ngàn vong linh chết bao nhiêu năm qua hay sao? 
 Trai đàn bạt độ: đó chỉ là hình thức gạt gẫm bá tánh u mê đông đảo,
bọn trọc buôn thần bán thánh lợi dụng tình cảm thân thương của người còn sống 
không học hiểu giáo pháp
không tiếc tiền bạc của cải chi ra cho các buổi lễ trai đàn bạt mạng này. 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Giặc thầy chùa cúng cô hồn đâu khác thầy bùa - thầy chùa cúng cô hồn y như thầy bùa
Thỉnh cầu chư vị đã đang và sẽ tổ chức
 Lễ Trai Đàn Bạt Độ Chẩn Tế Cô Hồn (Pháp Hội Dược Sư - Pháp Hội Địa Tạng)
 
hoan hỷ giải thích 2 thắc mắc sau đây:
  1. Căn cứ vào Kinh Điển nào để tổ chức các lễ hội này ?
2. Đức Phật khi còn tại thế giảng giải rõ ràng
không cứu thoát được bất cứ người nào khi nghiệp báo đã trổ ra.
Các vị sư đời nay có khả năng hơn đức Phật hay sao?

    
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Hai links trên đây liên quan đến Văn Tế Thập Loại Chúng Sinh
của Cụ Thi Hào Nguyễn Du (1765-1820)
không phải Kinh Phật
căn cứ vào đây để tổ chức Lễ Trai Đàn Bạt Độ Chẩn Tế Cô Hồn
thu tiền bá tánh

chính là tà sư hành tà đạo đem tà pháp vào chốn thiền môn
gạt gẫm bá tánh chơn chất đặt lòng tin nơi chùa chiền

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Welcome to diendan_songvui@yahoogroups.ca
Muon ghi ten gia nhap, click:
diendan_songvui-subscribe@yahoogroups.ca   

                    CHU TRUONG CUA DIEN DAN:
1. Trao doi kinh nghiem song vui, thong tin huu ich
2. Giu gin khong khi an vui - hoa nha - tuong kinh
Tran trong,
Ton Nu Thuy Huong
diendan_songvui@yahoo.ca
Moderator


Posted by: "VP. PHAT-HOC TINH-QUANG

Featured Post

Sợ vợ sẽ sống lâu (?)

---------- Forwarded message ---------- From: chinh2000 Date: 2017-10-20 17:24 GMT+02:00 Subject: Fwd: [ntcva6067] Fw: Fw: Sợ vợ sẽ sống...

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts