Popular Posts

Tuesday, April 14, 2015

Bên thắng cuộcNguyễn Ngọc Ngạn: Bên thắng cuộc

Bc tường Berlin sp đ S kin ln ca thế k 20
Trong đt lưu din văn ngh đu năm nay vài thành ph bên M, trùng hp có mt t tp chí và mt đài phát thanh hi tôi cùng mt câu: Nhìn li 4 thp niên va qua, 1975-2015, s kin gì đi vi chú là quan trng nht?

Câu này d
tr li! Thế gii biến đi tng ngày, biết bao nhiêu chuyn xy ra. Nhưng riêng đi vi tôi thì biến c ln nht trong 40 năm qua là s tan rã ca Liên Xô và h thng cng sn toàn cu. Nó m ra mt k nguyên hòa bình mi, kết thúc chiến tranh lnh, gim thiu ti đa các vũ khí chiến lược, tiết kim bao nhiêu tin ca và xương máu mà nhân loi đã đ ra t ngày có phong trào cng sn. 

Cn hình dung li hàng triu người đã chết thm Siberia thi Stalin, trong ci cách rung đt và cách mng văn hóa thi Mao Trch Đông, ri ci cách rung đt và sa sai thi H Chí Minh trên đt Bc, cũng như đánh tư sn và tù ci to ti min Nam sau 1975. Chưa k chiến tranh Triu Tiên, chiến tranh Vit Nam và nhiu quc gia khác trên thế gii. Kim đim li nhng đau thương ngút tri gn mt thế k va qua, người ta mi thy hết được nim hnh phúc khi đế quc cng sn sp đ, mà s sp đ y không do tác đng trc tiếp ca thế gii t do, mà do chính ni b ca đng viên và ca qun chúng các nước xã hi ch nghĩa dy lên. 

Theo tôi, đó là s kin vĩ đi nht ca nhân loi trong 4 thp niên va qua!

T
ngày ra hi ngoi, tôi vn mang trong đu mt điu tiếc nui: Vit Nam Cng Hòa là quc gia cui cùng trên thế gii b lt vào tay Cng Sn. Gi như đng minh Hoa K không b cuc gia đường, Min Nam Vit Nam ch cn cm c thêm vài năm na, chc chn tình hình đã đi khác.

Đ
ến khi cng sn toàn cu sp đ, tôi li cho rng, s sp đ y bt ngun sâu xa t chiến tranh Vit Nam. Tôi tin như thế, nhưng dè dt không dám viết ra vì s có người s bo là tôi ch quan. Mãi đến khong năm 2005, tôi tình c đc được cun sách ca mt tác gi người M, tôi mi cm thy an lòng và hết sc vui mng vì có người đng ý vi suy nghĩ ca tôi.

Ti
ếc là gi này tôi không có cun sách y trong tay, vì hôm đó trong khi ch chuyến bay phi trường, tôi tt vào tim bách hóa Hudson News tính mua đi mt t tp chí nào đó đ lên máy bay xem cho qua thì gi, thì thy có cun sách viết v Vietnam War nên vi ly xung. Tôi mi ch đc được 2 trang ca phn m đu thì chuyến bay thông báo boarding mà người xếp hng quy tính tin đông quá, tôi đành b li cun sách trên k.

Ng
i trên phi cơ, tôi nh li lp lun ca tác gi cho rng: Chiến tranh Vit Nam là cuc chy đua võ trang, hay đúng hơn là cuc chy đua tiêu tin, gia hai khi tư bn và cng sn. Cuc chy đua y tuy kết thúc d dang vì Hoa K b cuc, nhưng cũng đ đ làm khi cng sn kit qu v tài chánh, không vc dy ni, dn đến s sp đ 15 năm sau!

Đi
u này tôi tin là đúng. Hi mi sang Canada, năm 1979, tôi đc mt bài viết trong t Financial, nói rng: Chiến tranh Vit Nam đã làm đng dollar M mt giá và gây nên tình trng lm phát nng n. Lúc y tôi nghĩ: M giàu như thế mà còn điêu đng vì chiến tranh Vit Nam, thì hung chi các nước cng sn vn quanh năm èo ut v kinh tế!

Qu
thc đúng như vy! Trong chiến tranh, người dân các nước Cng Sn tm quên cái đói kh. Nhưng hết chiến tranh ri, cái sai ca chế đ và cái yếu ca lãnh đo tt nhiên phi l ra, không th nào che đy được. Ly lý do gì đ gii thích vi nhân dân, sau bao nhiêu năm nhn ăn cung ng cho chiến trường, ri bây gi li càng đói kh hơn khi hòa bình tr li!

T
nhng bc xúc thc tế y, lãnh đo Cng Sn bt đc dĩ phi đưa ra khu hiu “đi mi, khi đu ngay ti Liên Xô t năm 1985. Nói “bt đc dĩ” là bi vì trong thế gii Cng Sn, bt c ai đ xut mt ý tưởng khác vi nhng giáo điu cng rn ca Đng thì lp tc b gán cho cái ti xét li hoc phn Đng và thường đưa đến hu qu thân tàn ma di. Điu này chc chn ai cũng đã biết qua kinh nghim my chc năm cai tr ca Đng Cng Sn Vit Nam. Đc Đêm Gia Ban Ngày ca Vũ Thư Hiên, Đèn Cù ca Trn Đĩnh, Bên Thng Cuc ca Huy Đc v.v chúng ta đã thy được phn nào nhng thanh trng ni b rt cay đng ca Đng Cng Sn qua nhng v án mà h gi là xét li, chng hn như v Hoàng Minh Chính. Hoàng Minh Chính là mt đng viên k cu, hot đng cùng thi vi anh em Lê Đc Th. Năm 1945 Hà Ni, nhc sĩ Văn Cao tham gia Vit Minh, công tác trong đi ám sát. 

Chính Hoàng Minh Chính đã đưa súng cho Văn Cao đi giết nhng đng viên Quc Dân Đng b Vit Minh vu cho ti thân Nht. Hơn 30 năm sau, Hoàng Minh Chính mi tnh ng, nhìn thy nhu cu phi ci t đ cu đt nước. Nhưng ý kiến ca ông đng vào nhng bc tường bo th kiên c nên ông b truy bc, kéo theo bao nhiêu người khác mà phe bo th mun nhân dp này tiêu dit.

Kim Ng
c, Bí thư tnh y Vĩnh Phú, thy nông dân làm hp tác xã không có hiu qu vì cha chung không ai khóc, cơm nhà chúa múa ti ngày, c rnh rang vác cuc ra đng đ 8 tiếng ri v, thu hoch không năm nào đ ch tiêu. 

Ông mi nghĩ ra sáng kiến là cho nông dân làm khoán. Làm nhiu ngày hay ít, chăm hay lười, không cn biết, min là np đ s thóc quy đnh! Sáng kiến này tuy thc tế và có li cho Nhà Nước nhưng b coi là đi lc đường nên bí thư tnh y b k lut và cách chc! Bí thư tnh y tt nhiên phi là mt y viên trung ương Đng, thế mà còn b trng pht vì mt sáng kiến cá nhân, hung chi người dân thường, ai dám phát biu ý kiến!

V
y mà sau 10 năm kết thúc chiến tranh, gia lúc phe bo th còn đang thng tr toàn Đng, thì Trường Chinh đã phi công khai hô hào đi mi. Ai cũng biết Trường Chinh là lãnh t cng sn k cu bên cnh H Chí Minh, mt lý thuyết gia tin phong ca Đng và là người ch đo cuc ci cách rung đt đm máu ti Min Bc, giết hi biết bao nhiêu nông dân cũng như đng viên. Nói cách khác, Trường Chinh vn được coi là mt thành trì kiên c nht ca Đng. Thế mà chính Trường Chinh phi thay đi lp trường thì đ biết hoàn cnh Vit Nam sau chiến tranh thê lương như thế nào! Trn Bch Đng viết trong bài Dám R Ngot Trong Tư Duy như sau:
“Mùa Thu năm 1985, thành qu
ca bao nhiêu năm cht chiu ca nước ta bng chc sp đ qua sai lm trong điu chnh giá c và đi tin. Thế là toàn Đng toàn dân “khi đu bng s khi đu! Bác Trường Chinh tìm li thoát trong cnh cc k ri ren Bác kiên trì s nghip đi mi, đi mi trit đ và toàn din Bác dũng cm điu chnh li tư tưởng ca mình…”!

Nói “dũng c
m bi vì khi đ xut ý kiến đi mi tc là đng chm mnh đến nhng vùng đt cm kinh niên ca Đng, nhng nhân s sut đi c chp mà ch có người tm c như Trường Chinh, lúc y ngoài 70, mi dám lên tiếng!

Sau khi Tr
ường Chinh mt, Trn Bch Đng viết:
“Th
ưa anh Năm Trường Chinh! Tin anh, chúng tôi ân hn vô cùng: Không đi mi nhanh như anh ao ước! Tôi tin, nếu qu còn cuc sng thế gii khác sau khi người ta chết, thì nhng nn nhân ca cuc ci cách rung đt, cũng s m rng vòng tay đón Bác Năm Trường Chinh…”.

Ý nói: Cu
i đi Trường Chinh đã thy cái sai ca mình, xin các oan hn b đu t trước đây, nếu gp li Trường Chinh thế gii bên kia, hãy tha cho Trường Chinh, đng xúm li hi ti!
(Ghi chú: Tr
n Bch Đng nguyên là Bí thư Khu y Sài Gòn Gia Đnh. Trong chiến dch Mu Thân 1968, Trn Bch Đng và Võ Văn Kit là tư lnh tin phương, ch huy lc lượng Vit cng đánh vào ni thành Sài Gòn).

“Đ
i mi tht ra là mt bn tuyên ngôn đu hàng tư bn! Bi vì: Ct lõi ca Cng Sn là kinh tế ch huy, là mu dch quc doanh, là kim tra h khu, là hp tác xã, là mi tháng xếp hàng lĩnh 16 ký go! Mt khi đã chuyn sang cơ chế th trường tc là đã chào thua thế gii t do ri!
Ki
t qu v kinh tế đã đành, người Cng Sn còn mt hết nim tin vào nhng lý tưởng mà h được dy d trước đây.

Lùi l
i hi đu thế k th 20, phong trào Cng Sn là mt cái gì mi m, hp dn rt nhiu người trí thc thành th. Nó hp dn bi v mt lý thuyết, nó đ cao lý tưởng công bng xã hi, xóa b bt công bng đu tranh giai cp. Lúc y, qu thc tư bn còn quá nhiu khuyết đim, ch nhân bóc lt công nhân, công đoàn chưa thành hình, chế đ lao đng hà khc, không được lut lao đng bo v

nông thôn thì phong kiến áp bc đến tn cùng. Do thc tế y, người ta d dàng b lôi cun theo Cng Sn dù chưa hiu CS là gì.

Đã thế, cng sn li ra đi đúng lúc phong trào gii phóng các dân tc b tr lên cao trên toàn cu, nht là sau Đ nh Thế chiến. Cng Sn khôn khéo đem chiêu bài chng ngoi xâm đ lôi kéo qun chúng, đin hình là biết bao nhiêu người đã theo H Chí Minh, đâu phi vì thích Cng Sn mà vì mun đng vào hàng ngũ đánh Pháp. Đến khi Cng Sn thng ri thì đã quá mun, h không rút chân được na!

Th
ế gii tư bn thì càng ngày t điu chnh đ tr nên hoàn thin, trong khi cng sn dng chân ti ch, hết chiến tranh là l ra hết khuyết đim. Khi Liên Xô và Trung Cng công khai thù nghch nhau, khi Vit Cng xâm lăng Miên Cng (Kh-Me Đ), khi Trung Cng dy cho Vit Cng mt bài hc vào đu năm 1979 nghĩa là gà cùng mt m mà chém giết nhau không nương tay thì cái lý tưởng “thế gii đi đng và chung sng hòa bình gia các nước xã hi ch nghĩa anh em còn ý nghĩa gì na! 

C nhìn Trung Cng, người ta thy ngay cái tình hu ngh môi h răng lnh ca hai nước Cng Sn nó cay đng như thế nào! Li dy ca Đng tr thành trò h, làm tht vng tt c nhng ai tng tin vào ch nghĩa Mác-Lênin. Ý nghĩ giã t ch nghĩa xã hi vì vy càng ngày càng lan rng trong đu nhiu đng viên, ch ch cơ hi là bùng phát!

T
khi các nước Đông Âu và nht là Liên Xô sp đ, thế gii không còn ai nhc đến Cng Sn na. (Chc ch còn cng đng người Vit hi ngoi vn bám ly ma Cng Sn đ hù da hoc chp mũ nhau mà thôi!). 

Hai ch Cng Sn ch còn là mt tì vết ca lch s, đã lùi hn vào trong dĩ vãng, không còn là mi bn tâm cho nhân loi. Nó đã tr thành chuyn c tích, người b Đng mi ngày mt đông. Trước mt thế gii, k thù mi bây gi là Terrorist, là ISIS, là nhng nhóm quá khích không nhân tính, ch k thù cũ là Cng Sn gi này là hết hn đt đng.

Dĩ nhiên cũng còn vài n
ước vn bám ly danh hiu Cng Sn nhưng tht ra h không còn mang cht cng sn như xưa. H bám ch vì quyn li ca đng phái, ca phe nhóm mà h phi bo v mà thôi. Bc Hàn và Cuba thì đói khát quanh năm, không đáng bàn đến. Trung Cng thì tư bn hóa trước c Vit Cng. C th, ngày nay nếu phi đi phó vi Trung Quc thì hoàn toàn không phi là đi phó vi mt nước cng sn mà là mt đế quc có ch trương bá quyn.

Vi
t Nam cũng thế! Gi này người ta chng Vit Nam không phi là chng mt nước cng sn mà là chng mt chính quyn đc tài, đc đng, chà đp nhân quyn ging như nhiu nước đc tài khác trên thế gii.

Trong ch
ế đ Cng Sn đích thc, ch cn có vài mu rung đã ra pháp trường đu t, ch cn làm ch mt ca tim hng trung đã b đánh tư sn, hoc vào tù hoc đi vùng kinh tế mi, ch làm gì có nhng cán b đng viên s hu nhng dinh th nguy nga và ôm hàng t hàng triu dollars như hin nay Vit Nam! Các cp lãnh đo Trung Quc cũng thế! Có nhng quan chc phi dành riêng ra hn mt căn nhà mi đ ch cha vàng và tin mt thì cng sn đim nào!

Nói tóm l
i, trên thế gii ngày nay không còn nước nào áp dng lý thuyết Cng Sn đúng nghĩa. Tt c đu đã đu hàng tư bn, chy theo tư bn, nhưng gng gượng nên câu khu hiu: “Áp dng cơ chế th trường theo đnh hướng xã hi ch nghĩa!” H ngượng ngùng nói thế khi chính h cũng biết rõ rng ch nghĩa xã hi không bao gi có cơ chế th trường! 

Tư bn thúc đy sn xut và ci thin sn phm bng t do cnh tranh! Cng Sn thúc đy sn xut bng tuyên truyn, bng ch th và bng giy biu dương! Khác nhau như nước vi la, không th kết hp được. 

Cho nên, như tôi đã nói trên, người cng sn mt khi đã áp dng cơ chế th trường tc là đã b cuc, là giã t hn ch nghĩa ca mình ri! Ch cn đ ý mt chút, chúng ta thy ngay ngày nay h không còn t hào khoe khoang v lý tưởng ca h như thu trước. 

Nhng câu khu hiu mt thi h hãnh din nêu cao như “Đng ta là Đng ca giai cp công nhân, hoc Ch nghĩa xã hi là đnh cao trí tu loài người gi này chính h đã lng l xóa đi. Hai ch vô sn là đc trưng ca chế đ, ngày nay cũng đã biến mt! Đu tranh giai cp đ tiến đến công bng xã hi thì không th áp dng được na bi giai cp giàu nht bây gi gm toàn đng viên! Ch nh h t đu t chính mình! 

Chng nhng thế, trong nước đang có dư lun mt ngày gn đây Đng Cng Sn s đi tên, b hn hai ch Cng Sn đã li thi vì quá nhiu khuyết đim! Nhưng dù có đi tên mà vn duy trì l li cũ, vn đc tài và thường xuyên vi phm Hiến Chương Nhân Quyn ca Liên Hip Quc thì thế gii vn tiếp tc lên án và người dân vn tiếp tc đu tranh. Bi mc tiêu ti hu không phi ch là xóa đi hai ch Cng Sn, mà là kiến to mt quc gia t do, dân ch và phú cường, đ Vit Nam có th hãnh din đng ngang tm vi các nước văn minh trên thế gii.

T
ng kết li, nhìn li 4 thp niên va qua, nếu ch chú ý đến cái mc kết thúc chiến tranh năm 1975 Vit Nam, thì người ta gi Min Bc là bên thng cuc. Nhưng nếu m tm mt rng hơn, nhìn s sp đ ca h thng Cng Sn toàn cu do chiến tranh Vit Nam gián tiếp gây nên, thì thế gii t do mi đích thc là “bên thng cuc!

Nguy
n Ngc Ngn
Tháng 4/2015
 __._,_.___

Posted by: truc nguyen 

Featured Post

NHỮNG LOẠI THỊT BÒ NÀO TRONG BÁT PHỞ?

NHỮNG LOẠI THỊT BÒ NÀO TRONG BÁT PHỞ? Lê Văn Lân Anh h ỏ i th ì em xin th ư a: đó là th ị t … !! M ộ t ch ú t th ơ l à m du...

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts