Popular Posts

Friday, March 1, 2013

Chuyện VC sửa đổi Hiến Pháp

Chuyện VC sửa  đổi Hiến Pháp
 

B chng đi và nghe chưởi đy tai, xét thy tình hình đã đến hi căn thng nên Cng sn đưa ra hư chiêu ly ý kiến toàn dân góp ý tu chính hiến pháp, ai mi nghe qua tm tc khen ngơị vì bao lâu khao khát mong ch.
 
Cái điếm đàn lưu manh ca Vit cng là sng tng giai đon khi gp khó khăn, khi qua được truông ri thì trù dp đàn áp, Dân oan là bài hc đau đn còn đó. Vit cng mun biết dân mun nói gì, mun làm gì, Vit cng trc nghim lòng tin ca dân còn li được bao nhiêu thông qua ý kiến tu sa hiến pháp,
 
Nếu tu sa li hiến pháp xong ri thì sao ?  Bn hiến pháp hin nay Vit cng đang thi hành cũng tt ch có xu xa gì đâu ? ch có điu 4 và điu 88 là chướng tai gai mt mà thôi.
 
Còn nhng điu khác xem qua cũng có T do, có dân ch nhưng vn đ quan trng là chúng nó có thi hành được phn nào hay không ?
 
Do đó Bn Hiến Pháp ca Vit Cng cho dù có tu sa li cũng ch là treo đu heo bán tht chó mà thôi. Xúm nhau vào tu chính cho vô ích.  

Nguyên Xương Phm bá Vnh.

Featured Post

Sợ vợ sẽ sống lâu (?)

---------- Forwarded message ---------- From: chinh2000 Date: 2017-10-20 17:24 GMT+02:00 Subject: Fwd: [ntcva6067] Fw: Fw: Sợ vợ sẽ sống...

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts