Popular Posts

Monday, February 1, 2016

SỚ TÁO TRÌNH


ongtaovetroi1.jpg
SỚ TÁO TRÌNH

Đất Việt lâu rồi nào có hay
vẫn Tàu ! Việt Cộng vái làm thày
đồng bào bị ép buộc quy lụy
Táo ! Ngọc hoàng la: “tại chúng mày”hăm ba tháng Chạp Táo chầu Trời
ông nhớ dâng trình sớ nước tôi
hải đảo biên thùy Tàu chiếm đớp
viện tòa nhà ruộng Đảng nhào xơi
xưng sừ  xưng đốc gâu  như chó
cậy   sĩ   cậy   văn    khú  tợ   dơi
Việt Cộng Việt Gian xui khiến cả
Ngọc Hoàng đành phải phán: Giời ơi ! .
Diễn đàn tiếng Việt, Ngợm thao túng
lợi dụng Tự do để hại đời
Ngợm Điểm cam tâm lăng nhục Đạo
dân lành mất gốc mất tình người
quay đi! Thượng Đế không nào thể
cứu Nước khi dân lạc giống nòi
vì thế Táo lui về …thất bại !
Ngọc Hoàng đành phán : hỡi Giời ơi !

Tố Nguyên
(23 tháng Chạp Âm lịch)

__._,_.___

Posted by: tuyen do <

Featured Post

KHI NHỮNG CÂY BÚT ĐÃ KHÔ MỰC

Bài viết của  TNHH rất  được. Thực ra những  cây  bút  gọi  là khó mục chẳng  hiểu  gì  cả  và lại vì thích làm  chuyện  khác  người hoặc vì...

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List