Popular Posts

Tuesday, February 2, 2016

Mỗi Năm Có Tám Triệu Người Viếng Thăm Lourdes ( Lộ Đức )

 
  Kinh chuyên .  Doc cho biêt .
-----------------------------------------


Le Voyageur de Lourdes: ALEXIS CARREL

Theo h sơ s sách Bureau Médical De Lourdes , đã có hơn hai chc ngàn trường hp ghi chép phép l cha lành các bnh nhân nan y khp thế gii t năm 1858 đến nay .  -Các bnh nhân cho biết là bác sĩ đã bó tay , không cha na , phi cho h v nhà nm ch chết.


 Tuy nhiên Giáo Hi Công Giáo Vatican ch chính thc  công nhn  67 trường hp mà thôi . Ln cui cùng 1987 là mt c ông 66 tui nm lit giường  36  năm ti Pháp.  C làng ra làm chng cho ông . Ông đã đp xe đp khp làng sau khi cu nguyn vi Đc M - tăm suôi L Đc.

   Các bác sĩ không th gii thích được theo khoa hc các phép l Lourdes này.

Hin nay hàng ngày có hơn 500 người tt nguyn ngi trên xe lăn được thân nhân đưa ti đ cu nguyn và tm sui L Đc.
Đây là m
t ngôi làng nh min Nam nước Pháp . Nơi đây tu` năm 1858 , M Maria hin ra nói chuyn vi Thánh n Bernadette  19  ln lúc cô 14 tui. 

  "  Je suis  L'Immaculée Conception -   Ta là Đâ'ng  Vô Nhiêm Nguyên Ti " 
Không mc ti t tông như các người phàm chúng ta . Đây là ơn đc bit duy nht .

Hin nay xác ca cô ( mt n  tu  35 tui ) vn còn nguyên vn như mt người đang sng nm ng cho ti nay,  ( không có hoá cht nào c )  , ti tu vin Nevers , Pháp.

    Sr. Jean Berchmans Minh Nguy
t

Ơn M Ban : Phép L L Đc và Bác Sĩ Alexis Carrel

by Stephen 


Ly M nhân hin, Đng hng cu giúp nhng ai khn cùng khiêm tn kêu cu M, xin M hãy gìn gi con. Con tin nơi M. M đã dùng mt phép l c th đ tr li cho nghi ng ca con. Con chưa biết nhn ra phép l và còn tiếp tc h nghi. Nhưng ước mun ln lao nht và khát vng thâm sâu nht ca lòng con là đt đến Đc Tin!

Đó là li cu xin tha thiết ca ông Alexis Carrel (1873-1944), bác sĩ Pháp tr tui, ti đn thánh Đc M L Đc, vào mt đêm khuya vng năm 1903, sau khi chng kiến phép l mt thanh n khi bnh.
Alexis Carrel chào đi ti Lyon (Bc Pháp) trong mt gia đình Công Giáo đo đc. Alexis m côi Cha năm lên 4 tui và được M giáo dc trong nim kính s THIÊN CHÚA. Nhưng khi ln lên và tr thành sinh viên xut sc, Alexis bng đánh mt Đc Tin Công Giáo đơn sơ trong tui thơ ca mình. Vic Alexis mt Đc Tin mt phn do nh hưởng ch thuyết duy vt vô thn rt thnh hành trong xã hi Âu Châu vào nhng thp niên cui thế k 19 và đu thế k 20.

Năm 30 tui, Alexis Carrel tr thành bác sĩ và là giáo sư gii phu hc ni tiếng ca phân khoa thuc đi hc Lyon. Mt ngày trong năm 1903, giáo phn Lyon t chc cuc hành hương L Đc dành riêng cho các bnh nhân.
Vì b ngăn tr vào phút chót, mt bác sĩ bn nh bác sĩ Carrel thay mình tháp tùng các bnh nhân. Bác sĩ Carrel min cưỡng nhn li, nhưng tn thâm tâm ông vui mng vì được dp nho cười và ch trích ti ch nhng chuyn gi là phép l L Đc. Theo ông, đó ch là chuyn nhm nhí ca các tín hu Công Giáo vô hc, ngây thơ và d tin!

Trước lun c vô thn ca ông, mt bác sĩ khác, cùng tháp tùng các bnh nhân trong chuyến hành hương L Đc năm đó, vn li:
– Có nhng trường hp b ung thư, lao phi nng và b mù lòa tht s mà y khoa bó tay, li được cha khi cách l thường, khiến các bác sĩ thuc đ mi quc tch có Đc Tin hay không Đc Tin đu không th nào gii thích được. Vy anh nghĩ sao?
Bác sĩ Alexis Carrel vn ngoan c tr li:
– Chuyn không th nào xy ra được! Chc chn là các cuc khám nghim không thi hành nghiêm chnh: trước, trong khi, và sau khi khi bnh! Cho ti gi phút này, các phép l chưa được nghiên cu mt cách khoa hc. Ngoài ra, chp nhn phép l tc là chp nhn s kin mt cách ngu xun, bi vì, lut l thiên nhiên bt biến .. Tuy nhiên, trước mt s kin t tường, chc chn người ta b bó buc phi công nhn. Do đó, nếu tôi tn mt chng kiến mt s kin, hn tôi s cúi đu chp nhn!
Thách thc ca bác sĩ Alexis Carrel được chính Đc M L Đc tr li.
Trong chuyến hành hương, bác sĩ Carrel được giao nhim v chăm sóc cách riêng mt n bnh nhân tên Marie Ferrand, 24 tui. Cô b bnh lao phi thi kỳ chót và mc thêm chng bnh sưng màng bng đau đn. Các bác sĩ bó tay và cô nm ch chết. Nhưng cô có nguyn vng sau cùng là hành hương L Đc. Li van nài ca cô được chp thun.

Chuyến đi càng làm cho bnh tình cô nng thêm. Khi đến L Đc thì hu như cô ch còn thoi thóp th. Bác sĩ Carrel đc bit chăm sóc cô và ông thy rõ cô có th tt th bt c lúc nào. Ông nói vi bác sĩ bn:
– Nếu cô này khi bnh thì tht là phép l! Lúc đó tôi s tin và s ct tóc đi tu làm thy dòng!
Người ta đnh mang cô Marie Ferrand xung h tm, nhưng vì bnh tình quá trm trng, người ta ch dùng nước sui L Đc thoa ra trên người cô. Bác sĩ Carrel luôn luôn đng bên cnh cô. Ông thm thì:

– Ôi ước gì con được ging như nhng tín hu Công Giáo đáng thương, biết tin tưởng vào quyn lc cha tr ca nước sui Đc M! Xin M cha lành thanh n này vì cô quá đau đn. Xin M cho cô sng thêm thi gian na và xin cho con có được Đc Tin!

Bng chc, bác sĩ Alexis Carrel trông thy rõ ràng bnh nhân hi sinh. Gương mt cô gái t t tr nên hng hào. Nhp mch, nhp tim đp tr nên bình thường. Cái bng phình to tướng đang t t xp xung. Hin tượng l lùng đó din ra trong vòng 20 phút. Đúng 3 gi chiu, cô Marie Ferrand nói ln tiếng:
– Con đã được khi bnh!
Người ta mang đến cho cô mt ly sa, cô cm ly và ung như mt người bình thường.
Trước s kin hin nhiên đó, bác sĩ Alexis Carrel đành chp nhn:
– Mt hin tượng bt ng không th nào xy ra đã thc s xy ra!
T sau phép l ti L Đc năm 1903 đó, bác sĩ Alexis Carrel t t tr v vi Đc Tin Công Giáo và qua đi vào năm 1944.
Lúc sinh thi, bác sĩ Alexis Carrel đã tiến cao trên đài danh vng, đã lãnh gii thưởng Nobel y khoa năm 1912. Nhưng khi chết, ông đã tt th trong Đc Tin đơn sơ ca mt đa tr. Qu tht, hnh phúc thay người có Đc Tin!

         Mi Năm Có Tám Triu Người Viếng Thăm Lourdes ( L Đc )


Albert Bessières, ”Le Voyageur de Lourdes: ALEXIS CARREL”, Collection Convertis du XXè Siècle, Belgique, 1952
Sr. Jean Berchmans Minh Nguy
t
113: http://xuanha.net/1000-%20OnlaMeban/9Onlakhapnoi-MB%20(101-).htm
__._,_.___

Posted by: huong le 

Featured Post

KHI NHỮNG CÂY BÚT ĐÃ KHÔ MỰC

Bài viết của  TNHH rất  được. Thực ra những  cây  bút  gọi  là khó mục chẳng  hiểu  gì  cả  và lại vì thích làm  chuyện  khác  người hoặc vì...

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List