Popular Posts

Friday, February 13, 2015

SỚ TÁO TRÌNH

 
Tố Nguyên viết bài này cách nay 8 năm - nay vẫn còn đúng cho thời đại ngày nay - 
xin chuyển tiếp cùng 2 thi huynh Dzoãn Thường và Tuệ Quang phụng họa .
thân ái
TN

SỚ TÁO TRÌNH

hăm ba tháng Chạp Táo chầu Trời
ông nhớ dâng trình sớ nước tôi
hải đảo biên thùy Tàu chiếm đớp
viện tòa nhà ruộng Đảng nhào xơi
xưng sừ  xưng đốc gâu  như chó
cậy   sĩ   cậy   văn    khú  tợ   dơi
Việt Cộng Việt Gian xui khiến cả
Ngọc Hoàng chắc phải phán: Giời ơi ! .

Tố Nguyên
(23 tháng Chạp năm Mậu Tý )

 
SỚ TÁO VIỆT

Táo Việt phều phào Trời hỡi Trời!
Toàn dân dói rách khổ lây tôi
Hẩm hiu nghèo khổ dân bòn mót
Phè phỡn giầu sang cán ngố xơi
Đất hiến biển dâng lũ mặt chuột
Tham quyền cố vị bọn tai dơi
Tình hình nước Việt là như thế
Có thấu cho chăng Thượng Đế ơi!

Dzoãn Thường


CẦU XIN THƯỢNG ĐẾ

Táo Việt Nam xin khấn vái Trời
Khẩn cầu cứu độ quê hương tôi
Lầm than khổ nhục lương dân gánh
Mỹ vị cao lương ác đảng xơi .
Lãnh đạo gian tham hơn đám thú
Bạo quyền rứt rỉa tựa bầy dơi
Rừng vàng biển bạc dâng Trung Cộng
Bỏ mặc sao đành Thượng Đế ơi !!!

   Tuệ Quang

__._,_.___

Posted by: tuyen do 

Featured Post

KHI NHỮNG CÂY BÚT ĐÃ KHÔ MỰC

Bài viết của  TNHH rất  được. Thực ra những  cây  bút  gọi  là khó mục chẳng  hiểu  gì  cả  và lại vì thích làm  chuyện  khác  người hoặc vì...

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List