Popular Posts

Monday, January 28, 2013

Một số nước có cái tên rất lãng mạn !


Một số nước có cái tên rất lãng mạn !

 

 

H.O.L.L.A.N.D

- Hope Our Love Lasts And Never Dies .

- Hi vọng tình yêu của chúng ta tồn tại mãi mãi và bất tử.

 

I.T.A.L.Y

- I Trust And Love You.

- Tôi tin tưởng và yêu bạn.

 

L.I.B.Y.A

- Love Is Beautiful, You Also .

- Tình yêu đẹp, bạn cũng vậy.

 

F.R.A.N.C.E.

- Friendships Remain And Never Can End

- Tình bạn tồn tại mãi & không bao giờ chấm dứt.

 

C.H.I.N.A.

- Come Here. I Need Affection.

- Hãy đến đây, tôi cần tình thương yêu.

 

 

Còn

 

V.I.E.T.N.A.M

- Viagra In Every Time, Night And Morning.....

 

Thiện Tai, Thiện Tai !!!

 

Những ông Việt Kiều thường về VN xin dịch giùm...

Thêm nữa

 

NƯỚC C.H.X.H.C.N.V.N.

 

Chẳng HXấu HChút Nào Vì Ngu

 

 

Featured Post

Một Chút Lan Man - BS Đỗ Hồng Ngọc

From: Lannie Le < Một Chút Lan Man - BS Đô ̃ H ô ̀ng Ngọc Ng ẫ m l ạ i s ự đ ờ i, t ô i th ấ y h ì nh nh ...

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List