Popular Posts

Wednesday, May 23, 2012

Điện thờ Hồ Chí Minh’ trong trụ sở ĐSQ VN tại Ba Lan

Điện thờ Hồ Chí Minh’ trong trụ sở ĐSQ VN tại Ba Lan

Hòa chung vào phong trào “Tâm linh hóa” toàn quc, các cơ quan chc năng ca Vit Nam cũng đang dn đi sâu vào lĩnh vc tâm linh, cúng l Ngày 19.5.2012, nhân k nim ln th 122 ngày sinh ca ch tch H Chí Minh (ông t đt ngày sinh cho mình), Đi s quán Vit Nam ti Ba Lan đã làm l khai trương “Đin th H Chí Minh ngay trong khuôn viên ca cơ quan Đi din.

Đông đo đi din các t chc Hi đoàn người Vit Nam ti Ba Lan đã được triu tp ti. Trong bui khai trương, Đi s quán và các đi biu đến d được ph biến và hướng dn nghi l cúng bái cùng các nghi thc th Pht.

Ngoài nghi l như thường l: tuyên b lý do, ý nghĩa ca ngày gp mt này cùng công lao ca v Cha già dân tc.., ông đi s còn cm ơn nhng người đã giúp đ khai trương kp thi Đin th. Đc bit, trong đó có cháu ca H Chí Minh là H Chí Dũng.

Trong phn nghi l chính, đi s Nguyn Hong và phu nhân đã cùng làm l hô thn nhp tượng ch tch H Chí Minh. Trong nghi l, vic mi linh hn H Chí Minh đ nhp vào tượng trc tiếp t Lăng trên qung trường Ba Đình hay t hang Pác bó và Bác sang Ba Lan bng phương tin giao thông nào là mt điu bí him thuc bí mt ngoi giao mà ông Hong đi s gi kín không tiết l.

Tiếp là các đi biu ĐSQ, các Hi đoàn người Vit Nam ti Ba Lan ln lượt vào thp hương tưởng nim v Cha già dân tc đ chng minh lòng trung thành tuyt đi ca mình vi s nghip và đường li ca ch tch H Chí Minh còn dang d.

Tuy Đin th có chiếm mt mt phòng riêng, nhưng vic khai trương là mt thành công ln v ngoi giao tâm linh ca Đi s quán. Trong lúc nhng người yêu đo Pht ti Ba Lan đang cãi nhau m ĩ v chùa ti đâu, trên mnh đt riêng nhà ông Thái hay trên bn v ca ông Huê chưa xong, Đi s quán ti đây đã cc k nhy bén và nhanh tay” lp Đin th H Chí Minh.

Vic làm này được đánh giá cao v chiến lược ngai giao - mt mũi tên trúng nhiu đích. Trước đây không lâu ông Thái đã tuyên b, s khai trương và hô thn nhp tượng H Chí Minh trong khuôn viên chùa Thiên Phúc (d kiến trong tháng 5/2012). Sau s kin này, vic hô thn ca ông Thái chc phi trì hoãn thêm mt thi gian na.

 

Mt s hình nh trong ngày khai trương:

 

 

 

V chng ông đi s trong nghi l nhp hn vào tượng

 

 

Các cán b đi s quán cung kính nguyn

"cn, kim, liêm chính, chí công, vô tư"

nhưng fãi ăn zan bán zi như Bác ... 

 

Hi người Vit Nam ti Ba Lan nguyn làm theo li Bác:

Fãi ly 9 người v..sau khi xài xong thì dem di giết như Nông Th Xuân .. mi lúc, mi nơi.

 

Hi ph n Vit Nam ti Ba Lan nguyn "3 đm đang"

 

Hi người Vit ti Ba Lan yêu đo Pht nguyn "đoàn kết và tu t Tâm"

 

Hôm nay Vit kiu yêu nưoócc dến z, dược Toà di S dãi "icecream" made in Vietnam

 

Hi người cao tui ti Ba Lan

Featured Post

NHỮNG LOẠI THỊT BÒ NÀO TRONG BÁT PHỞ?

NHỮNG LOẠI THỊT BÒ NÀO TRONG BÁT PHỞ? Lê Văn Lân Anh h ỏ i th ì em xin th ư a: đó là th ị t … !! M ộ t ch ú t th ơ l à m du...

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts