Popular Posts

Wednesday, May 9, 2012

Searching for an oldtimer: Vietnamese comrade // TÌM BẠN XƯA Tình chiến hữu VIỆT MỸ!

Searching for an old timer: Vietnamese comrade

TÌM BN XƯA Tình chiến hu VIT M!

 

 

     TÌM BẠN XƯA


Tình chiến hữu VIỆT MỸ!

Ông Bill Laurie là mt cu Sĩ Quan Quân Lc Hoa K đã phc v ba ln ti Vit Nam cho đến cui tháng 4/1975. Hin nay ông là mt S gia, viết sách v chiến tranh Vit Nam. Đc bit ông rt quý mến và có cm tình vi QLVNCH.

Ông Bill Laurie có m
t người bn là ông Henry Darrell Goss đã phc v ti qun Cn Đước, tnh Long An t tháng 4/1970 cho đến tháng 4/1971.

Ông Henry Darrell Goss lúc by gi là Trung Úy thuc Mobile Advisory Team, MAT III # 26.

Trong thi gian này ông có hai người bn là Trung Úy NGOI (?) và Trung Sĩ NGUYN NGC THCH.

Vào tháng 12/1970 ông có d đám cưới ca Trung Sĩ Nguyn Ngc Thch M Tho.


 

Trung Úy Ngoi

 

Trung Sĩ Nguyn Ngc Thch

Trung Sĩ Nguyn Ngc Thch trong ngày cưới


Ông hy v
ng hai người bn này vn còn sng, và đã c gng tìm kiếm trong hơn 40 năm qua.

Ông mong mi nhng người đã tng cư ng hay phc v ti qun Cn Đước, tnh Long An, nếu biết tin tc gì v hai người bn này ca ông, xin vui lòng thông báo.

Mt người bn ca Ông Goss là Sĩ Quan Trung Đi Trưởng ca PF#132 cũng mun biết tin tc ca hai người bn Vit Nam này.

N
ếu có tin tc xin vui lòng liên lc thng vi Ông Henry Darrell Goss <dg1333@yahoo.com> hoc Din Đàn Ph Núi Pleiku


Featured Post

Nỗi buồn của người Việt già ở Nursing Home

Xin cám ơn người chuyển, Nếu con cháu khong châm sốc, được vào dưỡng lảo là mai mắng.  Như quý vị xem bài nầy, tác giả rất đúng khi n...

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts