Popular Posts

Wednesday, May 9, 2012

Searching for an oldtimer: Vietnamese comrade // TÌM BẠN XƯA Tình chiến hữu VIỆT MỸ!

Searching for an old timer: Vietnamese comrade

TÌM BN XƯA Tình chiến hu VIT M!

 

 

     TÌM BẠN XƯA


Tình chiến hữu VIỆT MỸ!

Ông Bill Laurie là mt cu Sĩ Quan Quân Lc Hoa K đã phc v ba ln ti Vit Nam cho đến cui tháng 4/1975. Hin nay ông là mt S gia, viết sách v chiến tranh Vit Nam. Đc bit ông rt quý mến và có cm tình vi QLVNCH.

Ông Bill Laurie có m
t người bn là ông Henry Darrell Goss đã phc v ti qun Cn Đước, tnh Long An t tháng 4/1970 cho đến tháng 4/1971.

Ông Henry Darrell Goss lúc by gi là Trung Úy thuc Mobile Advisory Team, MAT III # 26.

Trong thi gian này ông có hai người bn là Trung Úy NGOI (?) và Trung Sĩ NGUYN NGC THCH.

Vào tháng 12/1970 ông có d đám cưới ca Trung Sĩ Nguyn Ngc Thch M Tho.


 

Trung Úy Ngoi

 

Trung Sĩ Nguyn Ngc Thch

Trung Sĩ Nguyn Ngc Thch trong ngày cưới


Ông hy v
ng hai người bn này vn còn sng, và đã c gng tìm kiếm trong hơn 40 năm qua.

Ông mong mi nhng người đã tng cư ng hay phc v ti qun Cn Đước, tnh Long An, nếu biết tin tc gì v hai người bn này ca ông, xin vui lòng thông báo.

Mt người bn ca Ông Goss là Sĩ Quan Trung Đi Trưởng ca PF#132 cũng mun biết tin tc ca hai người bn Vit Nam này.

N
ếu có tin tc xin vui lòng liên lc thng vi Ông Henry Darrell Goss <dg1333@yahoo.com> hoc Din Đàn Ph Núi Pleiku


Featured Post

Một Chút Lan Man - BS Đỗ Hồng Ngọc

From: Lannie Le < Một Chút Lan Man - BS Đô ̃ H ô ̀ng Ngọc Ng ẫ m l ạ i s ự đ ờ i, t ô i th ấ y h ì nh nh ...

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List