Popular Posts

Wednesday, September 5, 2012

SAIGON 1966 - Ngày Quân Lực & Lễ QK

SAIGON 1966 - Ngày Quân Lực & Lễ QK http://www.flickr.com/photos/13476480@N07/sets/72157631202101184/with/7841777684/


http://www.flickr.com/photos/13476480@N07/sets/72157631202101184/with/7841777684/

Featured Post

Những cảnh bạo lực trong xã hội VN càng ngày càng nhiều trên Internet, trên Facebook

From: xomnhala > on behalf of hoa pham <phh421> Sent: Saturday, June 17, 2017 5:35 AM Subject: Mời xem bài nầy ...

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts