Popular Posts

Friday, May 4, 2012

Hình ảnh cuộc hành quân hạ Lào "Lam Sơn 719" năm 1971
Hình ảnh cuộc hành quân hạ Lào "Lam Sơn 719" năm 1971