Popular Posts

Friday, May 4, 2012

Hình ảnh cuộc hành quân hạ Lào "Lam Sơn 719" năm 1971
Hình ảnh cuộc hành quân hạ Lào "Lam Sơn 719" năm 1971

Featured Post

Những cảnh bạo lực trong xã hội VN càng ngày càng nhiều trên Internet, trên Facebook

From: xomnhala > on behalf of hoa pham <phh421> Sent: Saturday, June 17, 2017 5:35 AM Subject: Mời xem bài nầy ...

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts