Popular Posts

Friday, May 4, 2012

Hình ảnh cuộc hành quân hạ Lào "Lam Sơn 719" năm 1971
Hình ảnh cuộc hành quân hạ Lào "Lam Sơn 719" năm 1971

Featured Post

Sợ vợ sẽ sống lâu (?)

---------- Forwarded message ---------- From: chinh2000 Date: 2017-10-20 17:24 GMT+02:00 Subject: Fwd: [ntcva6067] Fw: Fw: Sợ vợ sẽ sống...

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts