Popular Posts

Tuesday, May 22, 2012

Amazing Striped Icebergs

Mi quý dc zã, thân hu quan sát các tãng băng khng l ti Nam Cc: Các tãng băng ny dược hình thành zưới các diu kin thi tiết khác nhau bi các lp tuyết vi các zung zch khác nhau, qua các tình trng tiết d khác nhau mà ra.

Amazing Striped Icebergs

Did you know that Icebergs in the Antarctic area sometimes have stripes!? They are formed due to layers of snow that react to different conditions.

Striped Icerbergs Antarctic  

When an iceberg falls into the sea, a layer of salty seawater can freeze to the underside. If this is rich in algae, it can form a green stripe.

 

Striped Icerbergs Antarctic 

 

Blue stripes are often created when a crevice in the ice sheet fills up with melt water and freezes so quickly that no bubbles form.

 

Striped Icerbergs Antarctic

Brown, black and yellow lines are caused by sediment, picked up when the ice sheet grinds downhill towards the sea.

 

Striped Icerbergs Antarctic

 
 

Featured Post

Nỗi buồn của người Việt già ở Nursing Home

Xin cám ơn người chuyển, Nếu con cháu khong châm sốc, được vào dưỡng lảo là mai mắng.  Như quý vị xem bài nầy, tác giả rất đúng khi n...

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts