Popular Posts

Monday, May 7, 2012

30 THÁNG TƯ NHÌN LẠI.......
Nhìn lại....
một quãng đời tị nạn....
vẫn thấy rùng mình sau 38 năm.

Featured Post

Những cảnh bạo lực trong xã hội VN càng ngày càng nhiều trên Internet, trên Facebook

From: xomnhala > on behalf of hoa pham <phh421> Sent: Saturday, June 17, 2017 5:35 AM Subject: Mời xem bài nầy ...

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts