Popular Posts

Wednesday, May 9, 2012

Sagano Bamboo Forest at Arashiyama, Kyoto

Mt loi tre/trúc dc bit chĩ có Nht Bãn. Nó không zng như cây l ô cũa nước ta.  Nó không có gai. Khi có gió lng, rng trúc loi ny s to ra mt âm thanh dc bit.

 

Tôi dã có zp quan sát tn mt và nghe âm thanh cũa loi trúc ny to ra  ti Hi ch Quc Tế Osaka, Nht bãn vào năm 1970

 

 

From: Shyjith
Subject: Sagano Bamboo Forest at Arashiyama, Kyoto
Date: Tuesday, May 8, 2012, 4:57 PM  

 

The Sagano Bamboo Forest is located to the northwest in Kyoto Basin, Japan, covering an area of 16 square kilometers. It is one of the most beautiful natural environment in entire Japan, not only because of its natural beauty but also because of the sound the wind makes as it blows through the thick bamboo grove.

 

"The sound of the wind in this bamboo forest has been voted as one of "one hundred must-be-preserved sounds of Japan" by the Japanese government. Back in the 1870s when Edison was looking for a good bamboo as a material of a filament for his early light bulb, the governor of Kyoto recommended two sources for bamboo, this being one of them. Edison used the other one."

 

The Sagano Bamboo Forest is about 30 minutes from Kyoto by train.

sagano-bamboo-forest-8-resize

sagano-bamboo-forest-3-resize2

sagano-bamboo-forest-14-resize2

sagano-bamboo-forest-1-resize2

sagano-bamboo-forest-2-resize2

sagano-bamboo-forest-4-resize2


 
 

 sagano-bamboo-forest-6-resize2

 

sagano-bamboo-forest-12-resize2

 

 

 

 

 

 


--

FunOnTheNet Group

Featured Post

KHI NHỮNG CÂY BÚT ĐÃ KHÔ MỰC

Bài viết của  TNHH rất  được. Thực ra những  cây  bút  gọi  là khó mục chẳng  hiểu  gì  cả  và lại vì thích làm  chuyện  khác  người hoặc vì...

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List