Popular Posts

Wednesday, May 2, 2012

Sẽ còn nhiều vụ Văn Giang khác ở Việt Nam

S còn nhiu v Văn Giang khác Vit Nam

1/05/12 12:07 AM

Sẽ còn nhiều vụ Văn Giang khác ở Việt Nam

 

Nhng cnh đàn áp nông dân trong v cưỡng chế Văn Giang, Hưng Yên ngày 24/04 tiếp tc khy đng dư lun trong và ngoài nước. Mt s nhà báo và nhà trí thc đã lên tiếng phn đi v cưỡng chế Văn Giang, trong s này có giáo sư Tương Lai, nguyên Vin trưởng Vin Xã hi hc Vit Nam.

 

So vi v Tiên Lãng, v cưỡng chế Văn Quang, huyn Văn Giang, tnh Hưng Yên ngày 24/4 va qua gây chn đng mnh trước hết là do tm mc ca s kin. Mc dù theo ngun tin chính thc, vic cưỡng chế ch tiến hành đi vi 5,8 ha thuc 166 h không chu nhn tin đn bù, nhưng có đến c ngàn nông dân Văn Giang t đêm hôm trước đã bám tr ti nhng mnh đt ca h đ chng li vic cưỡng chế.

Phía chính quyn CS vì thế đã phi huy đng hàng ngàn người gm công an, cnh sát cơ đng, dân phòng và, theo t cáo ca dân, thì có c thành phn xã hi đen, đ thi hành lnh cưỡng chế, biến vic này thành ging như là mt trn càn quét trong chiến tranh, vi hơi cay m mt đng, khói mù ta khp nơi, tiếng súng vang rn tri.

 

Đim th hai gây công phn dư lun, đó là mc đ đàn áp ca lc lượng cưỡng chế, qua nhng hình nh được ph biến rng rãi trên mng, nht là cnh c chc người cm dùi cui thi nhau đánh đp dã man mt nông dân tay không, theo kiu đánh đòn thù, ch không phi là khng chế mt thành phn “quá khích”.

Đim đáng nói khác đó là, có l rút kinh nghim t v Tiên Lãng, chính quyn kim soát rt gt gao nhng thông tin v v cưỡng chế Văn Giang. Mt s bài báo đưa tin tương đi khách quan đã b g b ch sau vài gi đăng trên mng. Nhng bài báo khác thì đăng thông tin mt chiu ca chính quyn tnh Hưng Yên. Ch duy nht có t báo Người Cao Tui, cơ quan ngôn lun ca Hi Người cao tui Vit Nam, là dám lên tiếng t cáo v cưỡng chế mà h cho là “trái lut” Văn Giang ( Nhưng nay bài ca Người Cao Tui v v Văn Giang đu đã b g b ). Nhiu phóng viên cho biết h đã b cn tr khi đến tác nghip Văn Giang trong ngày cưỡng chế.

Nhng nhà báo, nhng trí thc nào mun bày t thái đ v v Văn Giang ch có th đăng ti trên các trang mng. Trong bài viết ta đ “Phi thay đi tư duy thu hi đt”, được đăng trên trang Ba Sàm ngày 27/4, nhà báo Võ Văn To nhc li rng, điu 39 – Lut Đt đai 2003 quy đnh ch thu hi đt đ “s dng vào mc đích quc phòng, an ninh, li ích quc gia, li ích công cng”, trong khi d án Ecopark ch là d án kinh doanh, chính quyn không được phép thc hin th tc thu hi đt.

Bên cnh đó, nhà báo Võ Văn To lên án tình trng thiếu minh bch, cn tr báo chí tác nghip.

Tác gi viết: «Mc dù hot đng cưỡng chế không thuc phm trù bí mt, hu hết trường hp, phóng viên đến hin trường tác nghip đu b lc lượng cưỡng chế cn tr hung hăng, thm chí không ít phóng viên còn b cướp máy nh, hành hung(!). Chính vì không có s giám sát ca báo chí, hin tượng cưỡng chế sai u, lm dng vũ lc, hành hung vô li và thái quá vi người b cưỡng chế rt ph biế

V phn nhà báo Huy Đc thì t đt mình vào v trí ca nông dân Văn Giang trong bài viết đ ngày 26/04 đăng trên trang blog ca anh.

Theo Huy Đc, các điu khon v thu hi đt, tng được quy đnh khá cht ch trong Lut 1993, đã tr nên rc ri và d b lũng đon hơn trong Lut 2003. Anh cho rng «Lut gn như đã đt nhng mc tiêu cao c như li ích quc gia” ngang hàng vi “li ích ca các đi gia”. »

 

Huy Đc lưu ý rng, «vì Vit Nam không có mt ti cao pháp vin đ nói rng Lut 2003 vi Hiến; Vit Nam cũng không có tư pháp đc lp đ nông dân có th kin các quyết đnh ca chính quyn, vì không có công lý, nên gia đình anh Đoàn Văn Vươn và 160 h dân Văn Giang phi chn hình thc kháng c chu nhiu ri ro như thế ». Theo tác gi bài viết, hình nh cuc cưỡng chế hôm 24-4-2012 đã tr thành « mt vết nhơ trong lch s

Trong bài viết gi trc tiếp cho trang mng Bauxite Vit Nam vi hàng ta “Nhà nước ca dân, do dân, vì dân không được phép trn áp dân”, đ ngày 26/4, ông Nguyn Trung (cu Đi s VN ti Thái Lan, cu thành viên Ban Nghiên cu ca Th tướng Phan Văn Khi, cu thành viên Vin Nghiên cu Phát trin IDS ), đã bày t “s căm gin và ni hãi hùng” ca ông. Ông căm gin “vì không th chp nhn Nhà nước ca dân, do dân, vì dân li hành x vi dân như vy. Ông hãi hùng “vì thy rng h thng chính tr nước ta đã có được trong tay lc lượng vũ trang sn sàng thc hin lnh trn áp như vy đi vi dân.”

Ông Nguyn Trung cnh báo rng đây là “mt chiu hướng phát trin vô cùng nguy him cho đt nước, nht thiết phi tìm cách ngăn chn.”

Ông yêu cu Đng, Quc hi, Chính ph v hp công khai vi toàn th các h dân các xã Văn Giang có đt đai b thu hi trong v cưỡng chế này đ tìm hiu ti ch s vic.

Riêng giáo sư Tương Lai, ngay t bài viết vi hàng ta “Bàn chân ni gin”, đ ngày 17/4, gi trc tiếp cho trang Bauxite Vit Nam đã cnh báo rng “con giun xéo lm cũng qun, h không th c lm lũi ngm ming than tri, sao tri không cân, k ăn không hết, người ln không ra.”. Bn thân cũng đã theo dõi tình hình Văn Giang t nhiu tháng qua và trong bài tr li phng vn vi RFI sau đây nay giáo sư Tương Lai t v rt công phn trước v đàn áp va qua:

 

Giáo sư Tương Lai: Tôi đã có theo dõi tình hình Văn Giang, Hưng Yên. S vic này din ra có th đã là t mt tháng nay. Trước đây, tôi có xem mt đon video trên mng, quay li cnh người dân cht vn đoàn thanh tra. T đó, tôi đã thy là s vic không biết s din tiến đến đâu. Tôi cũng hy vng là sau đt làm vic ca đoàn thanh tra đó, tình hình s du đi và chc là người ta s có gii pháp.

 

Nhưng đến hôm nay, tôi thy tình hình đã đi đến ch gay gt mt cách mà tôi cũng không hình dung ni, nht là khi xem đon video quay cnh nhng người nhân danh Nhà nước, mc sc phc cnh sát cũng có, mc thường phc cũng có, cm dùi cui đánh ti tp vào nhng người dân. Xem cnh đó, tôi không th nào nói gì khác ngoài s phn n và phn ut. Mt Nhà nước mà đi x vi dân như vy thì còn gì đ nói!

Đương nhiên trong quy hoch đ xây dng li đt nước, nhng vn đ cơ cu li nn kinh tế, m rng nhng khu vc công nghip, dch v, đó là nhng vic không th không làm. Và khi làm thì đương nhiên là có đng chm vi li ích ca người dân, có khi là li ích cc b, có khi là li ích riêng tư, mà v nguyên lý, li ích cc b phi phc v li ích toàn th, li ích riêng tư phi phc v li ích đt nước.

Nhưng dù là cc b, dù là toàn th, dù là li ích quc gia đt lên trên, ý nguyn ca người dân vn là quan trng nht. Phong kiến, c xưa như Mnh T mà còn nói đến “dân vi quý, quân vi khinh”. Mt chính quyn mun tn ti thì phi được dân ng h. Vì vy, da vào dân, tin dân và lng nghe ý kiến, nguyn vng ca dân là vic ti thiu mà người cm quyn phi biết. Dù là mình đúng, dù là dân sai, dù người dân là li ích riêng tư, còn Nhà nước là li ich ca toàn dân, thì trước tiên phi lng nghe dân, ch không phi dùng dùi cui đ đi x vi dân.

Trước mt, người ta có th khut phc mt s người nào đó và bo lc có khi tm thi thng thế, nhưng đó là s gii khát bng thuc đc. H ly ca nó s không th lường được. Mt khi người dân ni gin, mi li rao ging v đo đc, v ngh quyết, v lý tưởng, … đu tr nên vô nghĩa, nếu không mun nói là gi di và m dân.

Cho nên, nhìn vào s kin đàn áp dân Văn Giang, Hưng Yên, thì không còn gì đ nói na, khi mà c ra r nói rng Nhà nước này là ca dân, do dân, vì dân.

 

RFI: Nguyên nhân ca tình trng ngày hôm nay phi chăng không ch là do mc đn bù không tho đáng, mà còn là do Lut đt đai chưa rõ ràng, dn đến lm quyn đa phương?

 

Giáo sư Tương Lai: Câu hi ca ông cũng chính là câu tr li đy. Va qua, khi nhân dân Văn Giang kéo v cng thanh tra chính ph Cu Giy, Hà Ni, tôi đã có viết bài “Bàn chân n gin”. Mt s báo không dám đăng, nhưng có mt t báo đăng. Trong bài đó, tôi không có nói gì khác ngoài vic dn li nhng người có trách nhim. Ví d, nguyên phó th tướng ph trách nông nghip Võ Ngc Trìu có nói: “ Khi trong này khai trương mt công trình, thì bên ngoài dân khiếu kin và biu tình”. Ông nói rng, giá đn bù cho dân là 1, khi đem lô đt đó ra thì giá gp 15 ln. Ông kết lun rng, mt chính sách như thế thì không th nào thuyết phc được dân.

 

T xưa đến nay, đt đai vn là vn đ s mt và nói đến đt đai tc là nói đến nông dân. Nguyn Đình Chiu đã nói rng người nông dân là “vic cuc, vic cày, vic ba, vic cy, tay vn quen làm”. Ngoài cái đó ra h biết làm gì bây gi? H có th nhn mt s tin đn bù mà trong đi h chưa tng có như thế. Nhưng khi h mt đt thì s tin đn bù đó chng có ý nghĩa gì na, bi vì không phi ai cm tin cũng có th làm cho nó sinh li. Đy là chưa nói, khi đã mt đt, rt nhiu gia đình nông thôn tht cơ l vn. Nếu có được đn bù tho đáng đi na thì người dân cũng cm thy lo s cho tương lai ca h, hung h đn bù không tha đáng. Thế thì làm sao dân không phn n, không khiếu kin? Tôi không nói tt c các khiếu kin đu đúng, nhưng v cơ bn thì đó là điu không th không xy ra được.

Lut đt đai, nhân danh s hu toàn dân, nhưng li giao quyn s hu toàn dân đó, giao cái quc gia công th đó cho chính quyn đa phương. Mt ông lãnh đo xã cũng có th tr thành Nhà nước đ quyết đnh s hu toàn dân đó. Đây là s bt cp rt ln mà các chuyên gia đã nói đến nhiu trên báo chí. Nhưng kh mt ni, có mt suy nghĩ đã tr thành như là cht xi măng kết dính trong đu người ta: mt s hu toàn dân là mt ch nghĩa xã hi! Chính vì thế người ta phi bám cho bng được cái mnh đ s hu toàn dân đó. C gi cái s hu toàn dân đó và giao nó cho nhng chính quyn đa phương, mà ai cũng thy là đy dy tham nhũng. Không có tham nhũng nào có th ngon ăn bng tham nhũng t đt. Không có s ăn cướp nào d dàng bng ăn cướp đt ca người nông dân tay không. Cho nên, câu nói ngày xưa Cướp đêm là gic, cướp ngày là quan”, chưa bao gi tr thành mt cách nhy nha và trng trn như hin nay.

Vì vy, trong sa đi Hiến pháp kỳ này, không th không đt li vn đ s hu đt đai. Mt khi vn còn gi quan đim quá ư bo th và lc hu, thì nhng mâu thun v đt đai, nhng s kin đau lòng như Văn Giang mi lúc s càng căng thng thêm, ch không th du đi được.

 

RFI: Trong khi ch sa Lut đt đai, chính quyn phi làm sao đ hn chế nhng v khiếu kin, biu tình, dn đến cưỡng chế bng bo lc như Văn Giang?

 

Giáo sư Tương Lai: Bt c chính quyn nào cũng có xu hướng m rng quyn lc vô hn đ, mà quyn lc thì có xu hướng tham nhũng. Vn đ là phi có mt công c đ ngăn chn điu này. Công c đó chính là lut pháp. Th hai, có mt cái được xem như nn tng ca Nhà nước nhân danh là ca dân, do dân, vì dân, như c H Chí Minh ngày xưa đã nói rng: “ Quyn hành và lc lượng đu nơi dân. Đó là tư tưởng ct lõi, quan trng nht trong tư tưởng H Chí Minh mà người ta đang phát đng ra sc hc tp.

Ngh quyết trung ương 4 v vn đng chnh đng cũng đưa lên vn đ s mt là phi da vào dân, gn vi dân, lng nghe ý kiến nguyn vng ca dân. Vy thì trong khi ch sa Hiến pháp, sa Lut Đt đai, thì phi da vào dân, lng nghe dân, ch đng dùng dùi cui vơi dân, đng chĩa súng vào dân!

Nếu tình hình c din ra theo kiu này, s không th tránh được nhng v Văn Giang khác. Tình hình s còn căng thng hơn, bi vì càng ngày người ta càng cn phi tiếp tc cưỡng chế đ ly đt làm d án. Mi d án như thế, bên cnh cái gi là li ích ca Nhà nước, ca toàn dân, ca ch nghĩa xã hi, thì có l cái li ích nhóm, li ích cá nhân, cái b túi riêng cho các quan chc vn s là mt đng lc không th km hãm được. Chính t đng lc đó mà người ta có mt quyết tâm rt cao trong vic cưỡng chế nhân danh quy doanh, nhân danh thc hin pháp lnh Nhà nước, nhân danh cơ cu li nn kinh tế,…. Rt nhiu ngôn t đp đ, mà dưới đó là nhng mưu toan ca các nhóm li ích. Mt khi không gii quyết trit đ cái đó, thì làm sao có th bt ming người nông dân, đ h không khiếu kin.

Cho nên, sa đi Hiến pháp là mt thi đim có th an dân được phn nào, trong đó có vn đ Lut Đt đai. Nhưng ch sa lut thì còn lâu. Cho nên, trước mt phi có gii pháp hn chế s cưỡng chế và dùng bo lc đi vi dân và phi có mt tiếng nói rt mnh m, trong Đng, trong chính quyn, nhưng trước hết là sc mnh công lun t dân và t tt c nhng ai có lương tri, lên tiếng đòi hi phi có mt ng x đúng đn đi vi dân. Không được dùng bo lc, không được chĩa súng vào dân.

RFI: Xin cám ơn giáo sư Tương Lai.

 

Thanh Phương

RFI

Featured Post

Lich sử về cầu Tràng Tiền và dân Huế phải hãnh diện với cây cầu Tràng Tiền là đúng quá

1- Thương Về Miền Trung - Cẩm Ly ...

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List