Popular Posts

Friday, May 4, 2012

Bà BTMH: Sao mà zại zột thế !! // ThiDoPhan: Bùi Thị Minh Hằng tuyên bố sẽ tự thiêu vì dân oan

Matthew Trn:

Sao mà zi zt thế???

Các bn hãy di ý nghĩ “t thiêu” thành ý-chí “dánh bom” VGCS thì tt dp và có li biết bao nhiêu !!

Các bn nên t chc là: mi chiến sĩ t zo, fãi tr thành người dánh bom.

Tôi va cãi tiến fương cách dánh bom.

Xin hãy tham chiếy fn f dính.

Cùng quý dc giã ti quc ni,

Ngun tin cho hay là bà Bùi Th Minh Hng (BTMH) có ý dnh T THIÊU vì zân oan, theo tôi nghĩ là mt diu vô cùng à à kh zi. Làm như vy chĩ thiết thân cho chính mình, cho gia dình và cho mc tiêu tranh du mà thôi.

Cách dây my tháng, chúng ta xem video mô tã mt người Vit chng di CS bng kách dt xe gn máy cũa mình !!

Chuyn gì dã xãy ra di vi VGCS?. Nothing.

Vic cá-nhân nào dó dt xe mình thì ..mình MT KŨA.

Li khuyên ny không chĩ zành riêng cho bà BTMH mà còn bao gm cho bt c ai có ý dnh tương t…bao gm cho các do Cao Dài, Hòa Hão cũng như Pht Giáo.

Trong thi zan tranh du Ft Giáo ti VN năm 1963, v tên Thích Trí Quang (TTQ) cho lâu la dt bng xăng TT Thích Quãng Dc là mt s hướng zn vô kùng dc ác vì sai lm: vi fm Záo Diu Ft zy. S vic ny dã không làm sp d D Nht Cng Hòa.

Chính dng dôla cũa M dã gây nên lòng fãn fúc gia các tướng lãnh VNCH + thêm hành dng thâm him cũa tên cán b csBV TTQuang dã gây nên lòng hn thù vô c t khi Ft Giáo nông ni di vi TT Ngô Dình Dim …mà thôi.

Bng chng: Như năm ni (2012) nghe noái VGCS vi fm t zo tôn giáo ..như cm Ft Giáo tchc Ngày Ft Dãn.. nhưng có tên thy chùa nào ti quc ni hay hãi ngoi – như ti Hoa Kỳ và Úc Châu & Âu Châu -- dng ra t chc T THIÊU d fãn di không VGCS không?

Dó là bng chng tôi dã mô tã, lý lun dúng v vic t zo tôn giáo vào thi VNCH 1 & 2.

Nói tóm li: Ti VN t trước cho dến nay, GHPGVN CHƯA BAO GI CÓ T CHC T THIÊU nào cã!!

Chĩ có t chc GIT NGƯỜI BNG XĂNG zo tên cán b CSBV Thích Trí Quang zã zng thy chùa dng ra xúi zc dám Ft t ngây thơ ra ch dám dông d cho dám lâu la cũa hn tưới xăng và dt mà thôi.

Mt trong nhng thí z: cô gái ngây thơ Quách Tr Trang ti Ch Bến Thành fãi l4nh dũ .. là mt.

Tht ra, người Ft t VN nht là Ft t ti Huế, dã b tên Thích Trí Quang (zưới s diu dng/chĩ huy cũa tên Trung Tá csBV Hoàng Kim Loan) la gt: làm nhng trò vô kùng khã và khôi hài như:

[Sau khi anh em TT Ngô Đình Dim b dám fãn tướng giết vì dng dôla làm m mt, tên cs TTQuang theo lnh cũa tên Tr Tá CSBV Hoàng Kim Loan (HKL), dã cho dài fát thanh Huế f biến tin tc xuyên tc là Nhu Dim dang nht và hành h hng trăm thy chùa Ft Giáo ..ti Khu Chín Hm.. NHƯNG chính tht chúng là hng trăm cán b csBV gc dã b VNCH zam z bao năm nay dó !! và yêu cu ft t moi zi .. nht là các bà xn xn tiu thương t ch Dông Ba .. mang d ăn dến nuôi ăn khn cp.. nếu không my thy (????) s chết doái hết !!

Thế là trong dêm dó.. bn Thích Trí Quang cho người may gp my trăm áo nâu.. dem lên khu 9 hm d cho my trăm tên cs hng gc s mc vào sau khi mt dám cán b cs tr .. gp rút co trc dám cs gc .. dang b giam z...

Khi người Ft t Huế dược tin như vy, h khóc lóc thãm thiết dng thi nguyn rũa không tiếc li anh em Nhu Dim !!

Thế là sáng ngày tiếp theo, hng trăm bà ..vai xách, nách mang, va đi va khóc .. khi dến nơi, h chy ùa vào Khu 9 hm.. ôm chm my tên CS mc áo nâu (!!) hun chùn cht..

Tiếp theo là my bà ly d ăn ra .. t tay dút vào ming cũng như múc cháo trút vào mõm cũa my trăm tên cs gc dang làm b dau dn, không th dược !! Khôi hài déo chu dược !!

Tôi nghĩ là nếu có tên cs nào z trò bĩ i lưu manh .. thm thì tĩ tê vi my bà là trong bao năm qua, h thiếu thn v sex và ngõ ý à à .. xin my bà “kúng zường”(??) hay "kúng chiếu" sex cho my thy.. My bà zám vui v“kúng" sex cho my tên csBV n lm a nghen !!]

Dó chĩ là 1 trong nhiu cú mà tên TTQuang dã la bp người ft t Huế khôi hài nht mà tôi vn còn nh và kười mi khi hi tưỡng li.

Thit là ti nghip cho người Ft t quê mùa, zt nát x Huế cũa tôi !!

------

Hãy noái chuyn bây ch: Vietnam, ti sao năm ni (2012), GHPGVNTN cũng như QUC ZOANH dã không t chc t thiêu d dược doài VGCS cho t chc l Ft dãn ??!

Vì chúng biết: t thiêu là NGU, ZI. Chúng nó dâu có khùng !!

Matthew Trn


From: Thi Do PHAN <phanthido09@googlemail.com>
Subject: Bùi Thị Minh Hằng tuyên bố sẽ tự thiêu vì dân oan - Trần Quang Thành đổi ýtừ ở sang đi - Vụ TRẦN Quang Thành và quan Hệ Mỹ-Tung cộng
Date: Thursday, May 3, 2012, 8:10 AM

Bùi Thị Minh Hằng tuyên bố sẽ tự thiêu vì dân oan - Trần Quang Thành đổi ý từ ở sang đi - Vụ TRẦN Quang Thành và quan Hệ Mỹ-Tung cộng

VOA Tiếng Vit Cp nht Th Tư, 02 tháng 5 2012 RSS FeedsRSS

Th Tư, 02 tháng 5 2012

Ch Bùi Th Minh Hng tuyên b s t thiêu vì dân oan

Mt ph n được nhiu người biết đến t các cuc biu tình chng Trung Quc xâm lược Trường Sa-Hoàng Sa, t vic ch b đưa vào tri giáo dc phc hi nhân phm sau nhng cuc tun hành ôn hòa y, t báo đài c trong và ngoài nước, và t thông cáo báo chí ca tòa đi s M và gii bo v nhân quyn quc tế kêu gi phóng thích ch. Ch Bùi Th Minh Hng, người va được chính quyn Vit Nam tr t do ngày 29/4 sau 5 tháng giam gi ti trung tâm Thanh Hà v ti danh gây ri trt t công cng, tuyên b cương quyết tiếp tc đu tranh cho l phi và s t thiêu vì dân oan. Trong cuc trao đi vi Tp chí Thanh Niên ca đài VOA, ch Hng khng đnh vic phóng thích ch sm so vi thi gian giam gi d kiến ban đu là 2 năm không phi là s khoan hng như nhà nước nêu, mà do áp lc t công lun ca người Vit trong và ngoài nước cũng như quc tế.

Trà Mi-VOA | Washington DC

Chị Bùi Thị Minh Hằng bị giật rách chiếc nón có ghi dòng chữ  "Hoàng Sa-Trường Sa-Việt Nam" trong một cuộc tuần hành chống Trung Quốc tại Hà Nội

Ch Bùi Th Minh Hng b git rách chiếc nón có ghi dòng ch "Hoàng Sa-Trường Sa-Vit Nam" trong mt cuc tun hành chng Trung Quc ti Hà Ni

Ch Minh Hng: Tôi được thông báo v quyết đnh tr tôi v vào ngày 26/4. Lúc đó, tôi phn đi vì trong 5 tháng h giam gi tôi trái pháp lut, tôi có 2 ln gi đơn khiếu ni và tiến hành khi kin sau khi h không tr li đơn. Tôi va gi đơn kin ngày 7/4. Cho nên, trong khi tôi đã gi đơn t đi ri t dưng h li bo tha tôi. Mà tht ra không phi h tha. H vn đng tôi viết đơn xin khoan hng. Tôi tr li rng tôi không có ti nên không th viết đơn xin khoan hng, mà tôi đang kin li chính cái quyết đnh đã bt giam tôi trái pháp lut. Sau đó, h gi ý tôi làm đơn xin đi cha bnh. Đy, nói h quyết đnh tr t do cho tôi là không đúng, mà quyết đnh ghi là min chp hành thi hn thi hành còn li.’

Trà Mi: Thưa ch, vì sao có được quyết đnh min chp hành thi hn thi hành còn li đó?

Ch Minh Hng: Nhn được quyết đnh đó, tôi cũng rt ng ngàng. Tôi hi h. H bo căn c vào đơn xin ca m tôi. Điu này càng khiến tôi nghi ng. Cách đó my ngày, thông qua chương trình TV và báo chí mà tri phát cho ch em đc, (h có kế hoch rõ ràng, báo trước gi phát hình), tôi được biết m tôi và ch em tôi làm đơn yêu cu chính quy

Featured Post

Lich sử về cầu Tràng Tiền và dân Huế phải hãnh diện với cây cầu Tràng Tiền là đúng quá

1- Thương Về Miền Trung - Cẩm Ly ...

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List