Popular Posts

Friday, May 11, 2012

High-Tech Car Door Như ri là hết sẫy !!

Như ri là hết sy !!

 

Nước Anh có ý-kiến rt hay.. Ca xe khi n, khi hin  ..

 

Khi mô mi dược nhp kãng qya M và Nht Bãn dây ??

This is certainly great for anyone who has difficulty getting in and out of a car.
Someone had a bright idea in England . Wonder how long it will take to get this on the market in Japan and the U.S. ?   
 

    ==> Click here: Disappearing Car Door

 

 

Featured Post

Những cảnh bạo lực trong xã hội VN càng ngày càng nhiều trên Internet, trên Facebook

From: xomnhala > on behalf of hoa pham <phh421> Sent: Saturday, June 17, 2017 5:35 AM Subject: Mời xem bài nầy ...

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts