Popular Posts

Saturday, June 9, 2012

Tầu ngầm Mỹ có thể tiêu diệt nửa Hạm đội Nam Hải.
Tầu ngầm Mỹ có thể tiêu diệt nửa Hạm đội Nam Hải.