Popular Posts

Saturday, June 9, 2012

Tầu ngầm Mỹ có thể tiêu diệt nửa Hạm đội Nam Hải.
Tầu ngầm Mỹ có thể tiêu diệt nửa Hạm đội Nam Hải.

Featured Post

Sợ vợ sẽ sống lâu (?)

---------- Forwarded message ---------- From: chinh2000 Date: 2017-10-20 17:24 GMT+02:00 Subject: Fwd: [ntcva6067] Fw: Fw: Sợ vợ sẽ sống...

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts