Popular Posts

Wednesday, June 6, 2012

Bangkok International Airport after the rains


 

 Bangkok International Airport  . . .

  

In case you have not seen these before . . .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I wonder how many days it took 
To clean and make the airport functional !

What an experience for the transit passengers !

 

Nature reins supreme . . .

Featured Post

KHI NHỮNG CÂY BÚT ĐÃ KHÔ MỰC

Bài viết của  TNHH rất  được. Thực ra những  cây  bút  gọi  là khó mục chẳng  hiểu  gì  cả  và lại vì thích làm  chuyện  khác  người hoặc vì...

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List