Popular Posts

Wednesday, June 6, 2012

Một số hình ảnh Saigon khoảng thời gian 1967-1968.
Một số hình ảnh Saigon khoảng thời gian 1967-1968.

Featured Post

Sợ vợ sẽ sống lâu (?)

---------- Forwarded message ---------- From: chinh2000 Date: 2017-10-20 17:24 GMT+02:00 Subject: Fwd: [ntcva6067] Fw: Fw: Sợ vợ sẽ sống...

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts