Popular Posts

Monday, June 4, 2012

Paris Panorama: interactive 360* on top of Eiffel Tower

- D quan sát Paris mt cách bao la: hãy gõ vào hình....

 

- Hãy gõ vào các núm zưới d quan sát toàn zin.

       

From: John Chlebows
Subject:  Paris Panorama: interactive 360* on top of Eiffel Tower
Date: Sunday, June 3, 2012, 10:03 PM


Click on the photo and you are on top of the Eiffel Tower scanning Paris!

Try all the buttons at the bottom of the photo.
 

 

  Hãy bấm vào hình hoặc link bên dưới

  http://www.gillesvidal.com/blogpano/paris.htm

Featured Post

KHI NHỮNG CÂY BÚT ĐÃ KHÔ MỰC

Bài viết của  TNHH rất  được. Thực ra những  cây  bút  gọi  là khó mục chẳng  hiểu  gì  cả  và lại vì thích làm  chuyện  khác  người hoặc vì...

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List