Popular Posts

Monday, June 4, 2012

Paris Panorama: interactive 360* on top of Eiffel Tower

- D quan sát Paris mt cách bao la: hãy gõ vào hình....

 

- Hãy gõ vào các núm zưới d quan sát toàn zin.

       

From: John Chlebows
Subject:  Paris Panorama: interactive 360* on top of Eiffel Tower
Date: Sunday, June 3, 2012, 10:03 PM


Click on the photo and you are on top of the Eiffel Tower scanning Paris!

Try all the buttons at the bottom of the photo.
 

 

  Hãy bấm vào hình hoặc link bên dưới

  http://www.gillesvidal.com/blogpano/paris.htm