Popular Posts

Monday, June 4, 2012

Paris Panorama: interactive 360* on top of Eiffel Tower

- D quan sát Paris mt cách bao la: hãy gõ vào hình....

 

- Hãy gõ vào các núm zưới d quan sát toàn zin.

       

From: John Chlebows
Subject:  Paris Panorama: interactive 360* on top of Eiffel Tower
Date: Sunday, June 3, 2012, 10:03 PM


Click on the photo and you are on top of the Eiffel Tower scanning Paris!

Try all the buttons at the bottom of the photo.
 

 

  Hãy bấm vào hình hoặc link bên dưới

  http://www.gillesvidal.com/blogpano/paris.htm

Featured Post

Những cảnh bạo lực trong xã hội VN càng ngày càng nhiều trên Internet, trên Facebook

From: xomnhala > on behalf of hoa pham <phh421> Sent: Saturday, June 17, 2017 5:35 AM Subject: Mời xem bài nầy ...

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts