Popular Posts

Thursday, June 14, 2012

Heavyweight Cat
Heavyweight Cat

Chú mèo Rupert zưới ni dược xem như là bự nhất à a thế zới lăm a nghen: 9 kilô !!.

Nhưng nghe noái là chú mới 3 tuỗi mà thôi.

Nếu chờ cho chú trưỡng thành thì chú Rupert zám nặng thêm 11 kilô nữa !!
MT

Featured Post

Những cảnh bạo lực trong xã hội VN càng ngày càng nhiều trên Internet, trên Facebook

From: xomnhala > on behalf of hoa pham <phh421> Sent: Saturday, June 17, 2017 5:35 AM Subject: Mời xem bài nầy ...

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts