Popular Posts

Friday, June 1, 2012

Israeli genius //Dặc tính thiên tài cũa Người Do Thái.

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dc tính thiên tài cũa Người Do Thái.

 

Người Do Thái va fát minh ra dược mt cái máy - cái trm kim soát các hành khách hàng không: K nào mang cht n theo.. khi vào trong trm kim soát n: Cht n S N .. Máy ny loi bõ s lo ngi v vn d lc soát thân th hành kách.. cũng như khoãi fãi tn chi fí áp zng thũ tc dưa hành khách fm fáp ra toà (mang theo cht n lên máy bay).

 

Trm ny dược thiết trí vi các thành st zày d chu dng sc bom n.

 

S fát minh ny dược xem như là "win-win" cho moi người liên  h. Không lo vic b thưa kin kỳ th trong vic kim soát khách zu lch.

 

Nếu bn zùng hãng máy bay kũa Do Thái ..bn có th  nghe có tiếng n .. nho nhõ ..và có loa loan báo như sau: "Xin moi hành khách dang ch lưu ý: Hãng máy bay El Al (hãng máy bay cũa Do Thái) rt hân hnh d thông báo là: Ghế s: ?? theo chuyến bay 670 di Luân Dôn va dược rãnh. Shalom (Chúc Bình An)".

Israeli genius

Friday, June 1, 2012 12:05 AM

From: "Ken Dillard" kdillard@cox.net

 

Israel ’s new ‘Cutting Edge’ Airport Security

 

 

TEL AVIV, Israel — The Israelis are developing an

airport security device that eliminates the privacy

concerns that come with full-body scanners.

 

It's an armored booth you step into that will not

X-ray you, but will detonate any explosive device

you may have on your person.

Israel sees this as a win-win situation for everyone, with none of this crap about racial profiling. 

It will also eliminate the costs of long and expensive trials.

You're in the Israeli airport terminal and you hear a muffled explosion. 

Shortly thereafter, an announcement:

 

“Attention to all standby passengers, El Al is proud to announce a seat available on flight 670 to London . Shalom!”

BRILLIANT

Featured Post

Lich sử về cầu Tràng Tiền và dân Huế phải hãnh diện với cây cầu Tràng Tiền là đúng quá

1- Thương Về Miền Trung - Cẩm Ly ...

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List